O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 14.20 น.
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 11.02 น.
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 11.02 น.
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.59 น.
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.58 น.
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.57 น.
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.55 น.
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.52 น.
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.30 น.
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย: บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เมื่อ 25 กันยายน 2562 10.27 น.