O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 13.03 น.
O9 :Social Network โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 13.02 น.
O10 : แผนดำเนินการประจำปี โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 13.00 น.
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.58 น.
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.57 น.
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.56 น.
O14 : มาตรฐานการให้บริการ โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.53 น.
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.52 น.
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.50 น.
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย: บ้านกุดแข้ เมื่อ 25 กันยายน 2562 12.01 น.