พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 [02 พฤษภาคม 2562 10.37 น.] อ่าน 47
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [02 พฤษภาคม 2562 10.34 น.] อ่าน 51
พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [02 พฤษภาคม 2562 10.31 น.] อ่าน 78
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ4) [02 พฤษภาคม 2562 10.12 น.] อ่าน 58