ประกาศโรงเรียน กำหนดค่าเป้าหมายการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [18 สิงหาคม 2562 17.00 น.] อ่าน 23
ประกาศโรงเรียนให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [18 สิงหาคม 2562 16.56 น.] อ่าน 14
รายงานผลการประมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) [18 สิงหาคม 2562 16.37 น.] อ่าน 29
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [07 สิงหาคม 2562 15.04 น.] อ่าน 23
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี [07 สิงหาคม 2562 14.52 น.] อ่าน 15
O17 : E-Service [07 สิงหาคม 2562 05.41 น.] อ่าน 30
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [05 สิงหาคม 2562 16.26 น.] อ่าน 10
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [05 สิงหาคม 2562 16.25 น.] อ่าน 5
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [05 สิงหาคม 2562 16.23 น.] อ่าน 18
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [05 สิงหาคม 2562 16.22 น.] อ่าน 10