ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา [10 มิถุนายน 2564 21.32 น.] อ่าน 46
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 [19 พฤษภาคม 2564 16.57 น.] อ่าน 82
สรุปการประเมินความพึงพอใจ [03 สิงหาคม 2563 13.01 น.] อ่าน 52
แบบประเมินความพึงพอใจ [03 สิงหาคม 2563 12.27 น.] อ่าน 57