O10 : แผนดำเนินการประจำปี [20 กุมภาพันธ์ 2564 21.20 น.] อ่าน 15
O10 : แผนดำเนินการประจำปี 2564 [18 มกราคม 2564 00.49 น.] อ่าน 93
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [12 กันยายน 2563 14.10 น.] อ่าน 113
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [12 กันยายน 2563 00.00 น.] อ่าน 348
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [11 กันยายน 2563 19.42 น.] อ่าน 80
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [11 กันยายน 2563 13.39 น.] อ่าน 45
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [11 กันยายน 2563 13.37 น.] อ่าน 49
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต [11 กันยายน 2563 12.34 น.] อ่าน 35
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [11 กันยายน 2563 12.29 น.] อ่าน 45
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [11 กันยายน 2563 12.10 น.] อ่าน 47