O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [15 กันยายน 2563 14.55 น.] อ่าน 54
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [15 กันยายน 2563 14.54 น.] อ่าน 51
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [15 กันยายน 2563 14.53 น.] อ่าน 35
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [15 กันยายน 2563 14.52 น.] อ่าน 52
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [15 กันยายน 2563 14.52 น.] อ่าน 63
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [15 กันยายน 2563 14.52 น.] อ่าน 24
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต [15 กันยายน 2563 14.51 น.] อ่าน 16
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [15 กันยายน 2563 14.51 น.] อ่าน 15
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [15 กันยายน 2563 14.50 น.] อ่าน 15
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [15 กันยายน 2563 14.49 น.] อ่าน 19