O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [11 กันยายน 2563 11.28 น.] อ่าน 31
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [11 กันยายน 2563 11.28 น.] อ่าน 40
O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส [10 กันยายน 2563 23.20 น.] อ่าน 29
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส [10 กันยายน 2563 11.46 น.] อ่าน 29
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [10 กันยายน 2563 11.42 น.] อ่าน 29
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [08 กันยายน 2563 14.42 น.] อ่าน 17
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [07 กันยายน 2563 17.21 น.] อ่าน 15
O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [07 กันยายน 2563 16.12 น.] อ่าน 30
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563 [07 กันยายน 2563 16.07 น.] อ่าน 34
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [07 กันยายน 2563 16.04 น.] อ่าน 27