แผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 [26 พฤษภาคม 2564 12.22 น.] อ่าน 44
แบบฟอร์มการลาของบุคลากรโรงเรียนบ้านสุขสำราญ [23 พฤษภาคม 2564 14.21 น.] อ่าน 64
แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [04 มกราคม 2564 19.34 น.] อ่าน 171
O9 Social Network [06 กันยายน 2563 21.19 น.] อ่าน 69
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [19 สิงหาคม 2563 09.52 น.] อ่าน 97
O10 แผนดำเนินงานประจำปี [13 สิงหาคม 2563 22.31 น.] อ่าน 121
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน [13 สิงหาคม 2563 22.29 น.] อ่าน 115
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [13 สิงหาคม 2563 22.27 น.] อ่าน 98
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [13 สิงหาคม 2563 22.26 น.] อ่าน 98
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [13 สิงหาคม 2563 22.24 น.] อ่าน 91