ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [30 พฤษภาคม 2563 12.03 น.] อ่าน 10
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [29 พฤษภาคม 2563 14.30 น.] อ่าน 19
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [29 พฤษภาคม 2563 14.21 น.] อ่าน 22
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [29 มีนาคม 2563 18.28 น.] อ่าน 218
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [29 มีนาคม 2563 18.14 น.] อ่าน 237
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [28 มีนาคม 2563 11.49 น.] อ่าน 204
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [28 มีนาคม 2563 10.52 น.] อ่าน 362
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [27 มีนาคม 2563 16.15 น.] อ่าน 388
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561 [15 มิถุนายน 2562 19.48 น.] อ่าน 174