คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองชาก [04 มีนาคม 2564 10.01 น.] อ่าน 52
ฝากติดตามสื่อการสอนของคุณครูจุรีพร มุลนี [19 มีนาคม 2563 22.55 น.] อ่าน 91
ฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมรมมัดย้อม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) [19 มีนาคม 2563 22.28 น.] อ่าน 110
สื่อการสอนครูสใบพร วอทอง [19 มีนาคม 2563 22.31 น.] อ่าน 86
กิจกรรมตามโครงการสร้างความเสมอภาคพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต [19 มีนาคม 2563 22.18 น.] อ่าน 75
รางวัลนักเรียนวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 [17 มิถุนายน 2562 09.22 น.] อ่าน 72