โรงเรียนภูหลวงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้องานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธร [10 พฤษภาคม 2564 11.27 น.] อ่าน 30
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครูปริวัตร [25 เมษายน 2562 12.55 น.] อ่าน 59