รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.47 น.] อ่าน 75
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส [09 ตุลาคม 2563 11.47 น.] อ่าน 35
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.46 น.] อ่าน 40
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [09 ตุลาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 30
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [09 ตุลาคม 2563 11.36 น.] อ่าน 39
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.15 น.] อ่าน 25
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [09 ตุลาคม 2563 11.14 น.] อ่าน 23
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [09 ตุลาคม 2563 11.13 น.] อ่าน 19
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [09 ตุลาคม 2563 11.12 น.] อ่าน 16
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [09 ตุลาคม 2563 11.11 น.] อ่าน 21