รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.47 น.] อ่าน 111
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส [09 ตุลาคม 2563 11.47 น.] อ่าน 71
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.46 น.] อ่าน 67
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [09 ตุลาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 59
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [09 ตุลาคม 2563 11.36 น.] อ่าน 71
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.15 น.] อ่าน 50
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [09 ตุลาคม 2563 11.14 น.] อ่าน 52
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [09 ตุลาคม 2563 11.13 น.] อ่าน 34
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [09 ตุลาคม 2563 11.12 น.] อ่าน 39
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [09 ตุลาคม 2563 11.11 น.] อ่าน 56