การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ [18 ธันวาคม 2562 14.30 น.] อ่าน 23
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [18 ธันวาคม 2562 14.21 น.] อ่าน 20
เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 [18 ธันวาคม 2562 14.09 น.] อ่าน 12
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมเขตอำเภอขุนตาล [15 ตุลาคม 2562 16.23 น.] อ่าน 12
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ (Symposium) ด้านการจัดการเรียนรว [23 กันยายน 2562 16.08 น.] อ่าน 28
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [17 กันยายน 2562 08.57 น.] อ่าน 11
รับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย​ ประจำปี ๒๕๖๑ [26 สิงหาคม 2562 14.32 น.] อ่าน 14