รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน [08 กุมภาพันธ์ 2564 09.42 น.] อ่าน 89
รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ประเภทข้าราชการครู และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทครูอัตราจ้าง กา [28 ธันวาคม 2563 15.20 น.] อ่าน 58
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา [04 ธันวาคม 2563 14.39 น.] อ่าน 54
รางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 [04 ธันวาคม 2563 14.36 น.] อ่าน 60
รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 [04 ธันวาคม 2563 14.30 น.] อ่าน 21
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ [14 ตุลาคม 2563 10.52 น.] อ่าน 41
เกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ระดับชั้นประมศึก [14 ตุลาคม 2563 10.20 น.] อ่าน 37
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร ปี 2563 ร [02 ตุลาคม 2563 10.17 น.] อ่าน 57
รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ปี พ.ศ.2562 และเครือข่ายการพัฒนาจากทุกสังกัด ปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการ Coachin [02 ตุลาคม 2563 09.47 น.] อ่าน 27