ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.34 น. อ่าน 121
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.32 น. อ่าน 56
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลสำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.32 น. อ่าน 55
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.31 น. อ่าน 33
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.30 น. อ่าน 11
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำและกำแพงคอนกรีต ด้วยว โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.27 น. อ่าน 23