ความก้าวหน้าการสร้างอาคารโรงอาหาร
ปรับปรุงอาคารเก็บของ เพื่อใช้เป็นอาคารโรงอาหาร ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 12.29 น. โดย: บ้านสันหลวงสามัคคี อ่าน 7
มอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
มอบทุนภายนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 12.24 น. โดย: บ้านสันหลวงสามัคคี อ่าน 2
จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน แจกอาหารเสริม(นม) และแจกใบงาน ใบความรู้
เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 12.24 น. โดย: บ้านเขายายกะตา อ่าน 6
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 12.20 น. โดย: บ้านเขายายกะตา อ่าน 8
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 12.16 น. โดย: บ้านเขายายกะตา อ่าน 6