O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
 • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
 • พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
 • พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
 

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

 • พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 Download

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 Download
 • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 Download
 

กฏกระทรวง

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

 

ประกาศ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

 
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนเสถียร  เมื่อวันที่ : 10 กันยายน 2562 11.28 น. เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: 125.25.186.207 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 [18 พฤษภาคม 2564 13.05 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
บทสรุปผู้บริหาร [18 พฤษภาคม 2564 11.47 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ปีการศึกษา 2564 [18 พฤษภาคม 2564 00.34 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
Self - Assessment Report : SAR. รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ [17 พฤษภาคม 2564 15.14 น.][อ่าน 21 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 [17 พฤษภาคม 2564 13.22 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]