เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมข

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) เปรียบเทียบพฤติกรร

 

ชื่อเรื่อง                  ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรม

                          ทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย                    นางคำพอง  โพธิ์เศษ

ปีการศึกษา             2561

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ระหว่างก่อนและ

หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำมูลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายจำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกต และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ

            ผลการวิจัยพบว่า

            พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์ประกอบ
ส่งข่าวโดย : บ้านนาคำมูลชมภูพร  เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2562 10.30 น. เปิดอ่าน: 210 ครั้ง ไอพี:: 125.26.98.163 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง มหัศจรรย์มะม่วงหาวมะนาวโห่ [23 ตุลาคม 2563 12.22 น.][อ่าน 95 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินการ PLC โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [21 ตุลาคม 2563 15.21 น.][อ่าน 80 ครั้ง]
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 [21 ตุลาคม 2563 08.56 น.][อ่าน 66 ครั้ง]
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [21 ตุลาคม 2563 06.24 น.][อ่าน 26 ครั้ง]
รู้จัก ct และ coding [20 ตุลาคม 2563 14.53 น.][อ่าน 19 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]