เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยส

 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์กลุ่มตัวอย่างท

 

ชื่อเรื่อง   ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์

ผู้วิจัย     นางสุภาวดี  บุษปวนิช

ปีการศึกษา 2561

 

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3– 4 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคายจำนวน 11  คนที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง รูปแบบการวิจัย คือ แบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนและหลัง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวมทั้งหมด 24 ครั้ง

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแผนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์และแบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย แบบแผนการวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบที่แบบไม่อิสระต่อกัน (t-testforDependentSamples)

          ผลการวิจัยพบว่า  เมื่อคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมมาเปรียบเทียบกันเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์ประกอบ
ส่งข่าวโดย : บ้านนาคำมูลชมภูพร  เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2562 10.52 น. เปิดอ่าน: 236 ครั้ง ไอพี:: 125.26.98.163 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “เด็กดี 4B ศรีบ้านตอง” เพื่อส่งเสริมวินัยและความซื่อสัตย [16 พฤษภาคม 2564 22.54 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [16 พฤษภาคม 2564 22.02 น.][อ่าน 36 ครั้ง]
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report SAR) ระดับประถมวัยและระดับการศึกษา [16 พฤษภาคม 2564 08.29 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ปีการศึกษา 2563 [14 พฤษภาคม 2564 18.22 น.][อ่าน 52 ครั้ง]
เกมซุ่มยิงสะกดคำ จัดทำโดย นายสมภาร นิยม และ นางรจนา นิยม [14 พฤษภาคม 2564 17.14 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]