ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค

 

ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ชื่องานวิจัย                ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้รายงาน                  นางสาววรรณิภา  จำปานิล

หน่วยงาน                 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ปีการศึกษา                2561

 

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถการเขียนภาษาเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  จำนวน 21 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา  ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และแบบทดสอบวัดความสามารถเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ                            (t – test dependent) 

 

 ผลการศึกษาพบว่า

            ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้การแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 4.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.24  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.57  และนักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนสวรรค์  เมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น. เปิดอ่าน: 162 ครั้ง ไอพี:: 1.4.176.32 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ [18 มิถุนายน 2564 14.24 น.][อ่าน 40 ครั้ง]
SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 [18 มิถุนายน 2564 14.14 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
SAR ปฐมวัย 63 [18 มิถุนายน 2564 14.07 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2563 [18 มิถุนายน 2564 12.46 น.][อ่าน 29 ครั้ง]
การจัดการสอนออนไลน์ [18 มิถุนายน 2564 11.31 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]