คำสั่งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2562

 

 

002 แต่งตั้งคณะครูนำนักเรียนไปสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

002 ให้ข้าราชการครูไปราชการ

003 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “อนุบาลสัมพันธ์” ปีการศึกษา 2561

004 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลค่าแรงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

005  แต่งตั้งคณะครูฝึกซ้อมนักกีฬา และพานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2562

006 แต่งตั้งคณะกรรมการทำอาหารกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

007 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนกุมภาพันธ์

008 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC  ประจำปีการศึกษา 2561

009 แต่งตั้งพนักงานราชการรับผิดชอบงานต่างๆ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 (ครูสุกัญญา  น้อยลา)

010 แต่งตั้งครูพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการป่ารักษ์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ”

011 แต่งตั้งครูพานักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 

012 แต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

013 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถเพื่อการไปนอกสถานศึกษ

014 แต่งตั้งครูพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ประจำปี 2562

015 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

015 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระยะเวลา 3 ปี 2562-2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 

016 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนมีนาคม

017 แต่งตั้งคณะครูดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

018 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

019 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  

020 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2561

021 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลการให้ขายอาหารและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

022 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

023 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน

024 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา 2562 

024 แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบและร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

025 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562

026 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

026 แต่งตั้งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2562

027 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน  ประจำปีการศึกษา 2562

028 แต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียน แปรงฟันและนั่งสมาธิ  ประจำปีการศึกษา

029 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2562

029 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

029 แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างฝ่ายงานการบริหารงานโรงเรียน   ปีการศึกษา 2562

030 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

030 แต่งตั้งครูประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

031 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) (วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562)

031 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน

enlightened032 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

enlightened033 แต่งตั้งครูนิเทศ และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

034 แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ไปเข้ารับการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด”

034 แต่งตั้งคณะครูสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

035 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลังเรียน Pre-Test PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

035 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนมิถุนายน

036 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562

037 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

037 แต่งตั้งครูพานักเรียนสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังยาง ไปเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ รวมพลังเด็ก ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ

038 แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562

039 แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย 

039 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนกรกฎาคม

040  แต่งตั้งครูพาลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

041 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูประนอท/ครูมงคล/ครูณัฐกานต์)

042 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ

043 แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวังยางสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

044  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปชมการแสดงกระโดดร่มของกรมทหารราบพิเศษที่ 4

045 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา   ประจำปี 2562

046 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2562

047 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธีรพันธุ์  แสนบุญเลิง)

048 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปี 2562

049 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ

050 แต่งตั้งครูพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ประจำปี พ.ศ. 2562

051 แต่งตั้งคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา

052 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถเพื่อการไปนอกสถานศึกษา (จังหวัดนครราชสีมา)

053 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนสิงหาคม

054 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

055 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำนวยความความสะดวกการจัดค่ายสานฝันปันสุข

056 แต่งตั้งครูนำนักเรียนไปสอบแข่งขันทักษาการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

057 แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ไปเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์            ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

058 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2562

059 แต่งตั้งครูพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม“วันวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

060 แต่งตั้งครูพานักเรียนไปรักษาสุขภาพในช่องปาก  ณ โรงพยาบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

061 แต่งตั้งคณะครูนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันเด็กเก่งคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

062 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

063 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2562

063 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนกันยายน

064 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4- ป.6 ปีการศึกษา 2562  

065 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการปฏิบัติการสอนต่อจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562

066 แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกสอน ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

067 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงาน และนำเสนอข้อมูลวิชาการ

068 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลังเรียน Post-Test PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

069 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

070 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน

071 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) (ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2562)

072 แต่งตั้งครูปฏิบัติงานตามโครงสร้างฝ่ายงานการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

073 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายติวเข้มเตรียมสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2562

074 แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน

076 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

077 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)  ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

078 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลการให้ขายอาหารและเครื่องดื่ม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

079 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

080 แต่งตั้งคณะครูนำอาหารไปช่วยงานกฐินประจำปี 2562  ณ วัดบ้านวังยาง

081 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนพฤศจิกายน

082 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

083 แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกสอน ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

084 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครุวันทนา  บุตรเลิศ)

085 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

086 แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบงานต่างๆ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562 (ครูจุฑามาศ  ท่าวัง)

087 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

088 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

089 แต่งตั้งคณะครูควบคุมและกำกับดูแลนักเรียนไปสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

090 แต่งตั้งคณะครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นอนุบาล

091 แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) เดือนธันวาคม

092 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2562

093 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ครูมงคล/ครูวรพล/นายปรีชา)

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  เมื่อวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 13.09 น. เปิดอ่าน: 96 ครั้ง ไอพี:: 159.192.142.84 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O17 : E-Service [07 เมษายน 2563 11.58 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
O30 : ช่องการแจ้งร้องเรียน การทุจริต [07 เมษายน 2563 11.44 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
O10 : แผนดำเนินการประจำปี [07 เมษายน 2563 11.23 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
O9 : Social Network [05 เมษายน 2563 11.17 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [05 เมษายน 2563 10.59 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]