แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนห้วยเตยวิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

         

           ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง  ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปีของสถานศึกษา  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16 (ช)  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนห้วยเตยวิทยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

                                                                                                                                                        โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563 21.47 น. เปิดอ่าน: 151 ครั้ง ไอพี:: 223.206.246.143 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [05 มีนาคม 2564 20.38 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 2563 [05 มีนาคม 2564 10.17 น.][อ่าน 25 ครั้ง]
ตรวจสอบผลการเรียน [04 มีนาคม 2564 12.35 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
จดหมายข่าว ปี 2564 [03 มีนาคม 2564 22.33 น.][อ่าน 46 ครั้ง]
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [02 มีนาคม 2564 16.47 น.][อ่าน 24 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]