O4.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565

 

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ และตามความต้องการของผู้ปกครองและชุม

 

                   

                    ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  กำหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกำหนดระยะเวลา  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่  ให้มีการพัฒนา  องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด  ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2)  ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งกำหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ใน ข้อ 16 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2562 -2565 นี้ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ และตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนกำหนด  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว  เมื่อการประชุมครั้งที่ 2 / 2562

                    ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ  คณะครู  นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการจัดทำ และร่วมดำเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                                                                      โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2563 11.32 น. เปิดอ่าน: 113 ครั้ง ไอพี:: 223.206.246.50 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [05 มีนาคม 2564 20.38 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 2563 [05 มีนาคม 2564 10.17 น.][อ่าน 25 ครั้ง]
ตรวจสอบผลการเรียน [04 มีนาคม 2564 12.35 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
จดหมายข่าว ปี 2564 [03 มีนาคม 2564 22.33 น.][อ่าน 46 ครั้ง]
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [02 มีนาคม 2564 16.47 น.][อ่าน 24 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]