หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

 

เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ

 

                 

                  หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนห้วยเตยวิทยาซึ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

                  โรงเรียนห้วยเตยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป

                                                                                     คณะผู้จัดทำ

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2563 15.08 น. เปิดอ่าน: 160 ครั้ง ไอพี:: 223.206.234.127 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [05 มีนาคม 2564 20.38 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 2563 [05 มีนาคม 2564 10.17 น.][อ่าน 19 ครั้ง]
ตรวจสอบผลการเรียน [04 มีนาคม 2564 12.35 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
จดหมายข่าว ปี 2564 [03 มีนาคม 2564 22.33 น.][อ่าน 44 ครั้ง]
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [02 มีนาคม 2564 16.47 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]