รายงานผลการดำเนินการ PLC โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

รายงานผลการดำเนินการ PLC โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง เรียนเล่น เรียนรู้ สู่ทักษะทางสังคม

 

รายงานผลการดำเนินการ  PLC  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย  เรื่อง  เรียนเล่น  เรียนรู้  สู่ทักษะทางสังคม 

๑. ที่มาของปัญหา

โลกในศตวรรษที่  ๒๑  มีความแตกต่างจากศตวรรษก่อนอย่างมาก   เทคโนโลยี  มีความสำคัญมากขึ้น  เด็กจะใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่อยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลัก  เด็กสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆได้ง่าย  เช่นเพลงเด็ก  รายการเด็ก  อาชีพการทำงานของครอบครัวมีความเกี่ยวพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้น  เด็กจึงเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   หรือจะเรียกว่าเด็กยุคดิจิตอล  เติบโตมาจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เกิด  เด็กมักจะรู้สึกว่า  หน้าจอสี่เหลี่ยมนี้ช่างน่าสนใจ  ใคร ๆ ก็ชอบเอามาหลอกล่อจ่อหน้าแล้วบอกให้ยิ้ม  จากนั้นก็หันจอให้ดูใครก็ไม่รู้อยู่ที่ในนั้น  ทำอย่างนี้  ทุกวัน  ทุกวัน  ทั้งที่ในความเป็นจริงเด็กปฐมวัยยุคดิจิตอลจะสนุกสนานกับการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการผ่านการเล่น  การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม    ซึ่งจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในข้อ  ๘  ว่าเด็กปฐมวัยควรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จากการจัดกิจกรรมการสอนประสบปัญหาในการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน  มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม  ทั้งกลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่  ซึ่งพบว่านักเรียนโรงเรียนวัดศิลาชลเขตยังขาดทักษะการทำกิจกรรมร่วมกัน   ครูผู้สอนจึงได้คิดค้นวิธีการที่จะช่วยกระตุ้นทักษะดังกล่าวนี้ของผู้เรียนด้วยใช้กระบวนการการทำงานเป็นทีมโดยใช้เกมการศึกษา  เพื่อที่จะให้เด็กรู้จักการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มมากขึ้น  ทั้งนี้จึงได้ขอจัดตั้งกลุ่ม  การพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีม  โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า  เรียนเล่น  เรียนรู้  สู่ทักษะทางสังคม

๒.  ประเด็นปัญหา

          เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนวัดศิลาชลเขต  ระดับชั้นอนุบาล  ขาดทักษะด้านสังคม  การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  การพูดคุย  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การทำงานเป็นบุคคลและกลุ่ม  ปฏิบัติตามกฎกติกา  ข้อตกลงของส่วนรวมไม่ค่อยได้ เด็ก ๆ มักจะหวงของเล่นไม่ค่อยรู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น เพราะโดยพื้นฐานแล้วเด็กจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาแล้วก็จะเป็นประสบการณ์หรือทักษะที่ติดตัวเด็กไปตลอดจนถึงอนาคต  เพื่อที่เด็กจะได้มีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคล  ชุมชน  และสังคมที่ตนอาศัยอยู่  ตลอดจนเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพสืบไป  ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้ปรึกษากันแล้วเห็นว่าเราควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมทักษะด้านสังคมให้กับเด็กโดยใช้การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยในการเล่นเป็นกลุ่มโดยใช้เกมการศึกษา

 

 

 

๓.  สาเหตุของปัญหา

          ๑)  บทบาทของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนมากเกินทำให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

          ๒)  นักเรียนขาดทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

          ๓)  นักเรียนขาดทักษะการยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น

๔.  เป้าหมายที่กำหนด

          นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีทักษะทางสังคม  สามารถทำกิจกรรมเป็นทีมทั้งกลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่  ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อูื่นและเรียนรู้บทบาทของตนเองในสังคมได้ดียิ่งขึ้น

๕.  การวางแผนการทำงาน

          ๑)  ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  PLC  ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการในการจัดทำ  PLC 

          ๒)  แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อน  PLC

          ๓)  ทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนินงาน  PLC   ร่วมกัน

                   -ศึกษาปัญหาร่วมกัน/ความต้องการ

                   -วิเคราะห์ปัญหา/หาสาเหตุ

                   -ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา

                   -ออกแบบกิจกรรม/รวบรวมนวัตกรรมในการแก้ปัญหา

                   -แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ

          ๔)  นำสู่การปฏิบัติการทดลอง

                   ๔.๑  ครูแนะนำชื่อเกม  และทำท่าทางประกอบการท่องคำคล้อง   เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมจัดกิจกรรม

                   ๔.๒  เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกม

                   ๔.๒  ครูแนะนำชื่อเกม  อธิบาย  กติกา  วิธีการเล่นเกม

                   ๔.๓  อาสาสมัครออกมาสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษา

                   ๔.๔  เด็กและครูร่วมกันแบ่งกลุ่ม  เล่นเกม

                   ๔.๕  ครูให้เด็กผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกมจนครบทุกกลุ่ม

                   ๔.๖  เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วเด็กและครูร่วมกันสรุปเกมที่เล่น

                   ๔.๗  เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ

แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครูโรงเรียนวัดศิลาชลเขต

กลุ่ม การพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีม 

ชื่อกิจกรรม เรียนเล่น  เรียนรู้  สู่ทักษะทางสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2562

 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : การพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีม 

ชื่อกิจกรรม : เรียนเล่น  เรียนรู้  สู่ทักษะทางสังคม

ครั้งที่ :    1       

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  ๒๗ พ.ค. 256๒       

 ( 15.30 น. - 16.30 น.)

สถานที่ : ร.ร.วัดศิลาชลเขต

ภาคเรียนที่ :  1

ปีการศึกษา :   2562

 เวลา  1   ชั่วโมง 

รวม ๓ ชั่วโมง 

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 
(ทำเครื่องหมาย üลงในช่อง ¨)

          R ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)                 

          ¨ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See)

          ¨ ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)

บทบาท

          þ ครูผู้สอน (Model Teacher)            £ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

          £ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                    £ ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)

       

จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้

 

ที่

ชื่อ-สกุล

บทบาทหน้าที่

ลายมือชื่อ

1.

นายไพโรจน์  ขาวเอี่ยม

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)

 

2.

นางพัชรี  ศรีเผด็จ

ครูผู้สอน (Model Teacher)

 

3.

นางวรางคณา  ขาวเขียว

ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

 

4.

นางสุรีรัตน์  ศรสิทธิ์

ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

 

5.

นางสุมลรัตน์  พรหมพูล

ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

 

6.

นางสาวพรพิมล   เพชรชู

ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

 

7.

นางหัสดีพร  พิมเสน

ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมครูให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC

นายไพโรจน์  ขาวเอี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลาชลเขต  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ดังนี้  ชุมชนทางวิชาชีพคือการรวมตัว ร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้และท่านผู้อำนวยการได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ  PLC  เพื่อแก้ปัญหาดังนี้

1.มีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

๒.กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน - กลุ่มครูตามลักษณะงาน

๓. จำนวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)

๔. ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา กำหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะดีมาก

๕. จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น

๖. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดำเนินการ

๗. บทบาทของบุคคลในการทำ PLC ผู้อำนวยความสะดวก   สมาชิก และ ผู้บันทึก

 ๘. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”หาปัญหาสำคัญที่สุด

 ๙.หาสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้น ไปที่การสอนของครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาสำคัญ ร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุว่า พ่อแม่แยกทาง

๑๐. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” ที่สำคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุของ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย หรือ แหล่งอื่นๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้วจากนั้น สรุปแนวทางการแก้ปัญหาสำคัญ 1 เรื่อง ตามสภาพของโรงเรีย

๑๑. นำแนวทางที่สรุปเพื่อนำไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)

๑๒. นำแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามกำาหนดการทำงาน ต้องนำไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผล จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม และพร้อมจะนำไปปรับปรุง

๑๓. นำผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผล การทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็เผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุงทดลองใหม่ สิ่งสำเร็จ คือ นวัตกรรม ที่สำคัญ คือ การทำงานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย ต้องมีการบันทึก (Logbook) ออกแบบ

จากการที่ผู้อำนวยให้ความรู้เป็นแนวทางในครั้งนี้ให้คุณครูทุกคนไปศึกษาแนวทางการทำ  PLC  เพิ่มเติม

                                                                                                  

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30น.

 

  ลงชื่อ             พัชรี  ศรีเผด็จ           ผู้บันทึก

        (นางพัชรี  ศรีเผด็จ)

 

   ลงชื่อ              ไพโรจน์  ขาวเอี่ยม     ผู้รับรอง

                                                (นายไพโรจน์  ขาวเอี่ยม)

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลาชลเขต

 

 

ส่งข่าวโดย : วัดศิลาชลเขต  เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2563 15.21 น. เปิดอ่าน: 224 ครั้ง ไอพี:: 1.0.216.50 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประถมศึกษา [13 พฤษภาคม 2564 07.21 น.][อ่าน 25 ครั้ง]
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านต้นไทร [12 พฤษภาคม 2564 22.03 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
ประเมินครูผุ้ช่วย ครั้งที่ 1 [12 พฤษภาคม 2564 12.53 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร [12 พฤษภาคม 2564 10.56 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา [11 พฤษภาคม 2564 19.16 น.][อ่าน 38 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]