วุฒิทางลูกเสือ

 

วุฒิลูกเสือ

 

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือที่เรียกตามประเภทของลูกเสือ
(ใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนความหมายตามประเภทลูกเสือ)

          C   =  ลูกเสือสำรอง                                  S = ลูกเสือสามัญ

          S.S. = ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                          R = ลูกเสือวิสามัญ

 คำอธิบายวุฒิทางลูกเสือ

ลำดับขั้นของการอบรมลูกเสือในแต่และประเภทและการเรียกชื่อเต็มของลูกเสือแต่ละประเภท

 ลูกเสือสำรอง

1.   C.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น  

2.   C.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง                            

3.   C.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทสำรองแล้ว

 ลูกเสือสามัญ

1.   S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น                

2.   S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทสามัญแล้ว

 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1.   S.S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   S.S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   S.S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่แล้ว

 ลูกเสือวิสามัญ

1.   R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   R.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   R.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทวิสามัญแล้ว

 

เมื่อได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2  ท่อนแล้วก็ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติในการขอเครื่องหมายลูกเสือที่สูงขึ้นแล้วจึงส่งเอกสารหลักฐานเสนอขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น

 

A.L.T.C.         ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม (3 ท่อน)

A.L.T.            ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อนแล้ว

L.T.C.            ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ให้การฝึกอบรม (ท่อน)

L.T.              ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนแล้ว

 

 

ความรู้เบื้องต้นในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ     ประกอบด้วย

 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

1. ผู้กำกับลูกเสือ ขั้น

1.1 ขั้นความรู้ทั่วไป ( General Information Course)  ระยะเวลาฝึก 4-6 ชั่วโมง
1.2 ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺBasic Unit Leader Training Course) (B.T.C.)   ระยะเวลาฝึก 3 วัน
1.3 ขั้นฝึกหัดงาน ( In-Service Training Course)  ระยะเวลาฝึก เดือน
1.4 ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) (A.T.C)  ระยะเวลาฝึก 7-8 วัน
1.5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation) หลังการฝึกอบรม A.T.C. มาแล้ว เดือน

      และจะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน (Wood Badge) ( W.B.)


2. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

Leader of Adult ใช้เวลา วัน หลังจากนั้น เดือน สอบสัมภาษณ์จะได้รับ Wood Badge 2 ท่อน ระยะเวลาฝึก วัน

3. วิทยากร

    3.1 ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) A.L.T.C. ใช้เวลา วันหลังจาก ปี    ปฏิบัติงานครบได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน A.L.T. (Assistant Leader Trainers) (6 ครั้ง)  ระยะเวลาฝึก วัน

   3.2 ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (Leader Trainers Course) L.T.C.

      หลังจากหนึ่งปี ปฏิบัติงานครบ จะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน (L.T.) (Leader Trainers) ระยะเวลาฝึก วัน

วุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

2. ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ได้รับวุฒิบัตร และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle) หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522 ใช้ตัวอักษรย่อ P.T.C. ในปัจจุบัน ใช้ตัวอักษรย่อ B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C.

3. ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาอบรม 7วัน 6 คืน หรือ 8 วัน 7 คืน ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.A.T.C.

4. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ใช้ตัวอักษรย่อ W.B. แยกเป็น 4 ประเภท คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระยะเวลาอบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ 3 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.

7. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 4 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.

9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

ขอบคุณข้อมูล  สำนักงานลูกเสือ สพป.พะเยา เขต 2 อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านขอนซุง  เมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2564 10.56 น. เปิดอ่าน: 39 ครั้ง ไอพี:: 182.53.36.212 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ [13 พฤษภาคม 2564 15.44 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [13 พฤษภาคม 2564 14.26 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [13 พฤษภาคม 2564 13.55 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี [13 พฤษภาคม 2564 13.30 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [12 พฤษภาคม 2564 22.29 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]