ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไห

 

ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไหว ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไหว )โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------

 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57 - ข

( ในเขตแผ่นดินไหว ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 18,094,000 บาท (สิบแปดล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

         

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.    เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  

ในวงเงินไม่น้อยกว่า 9,047,000 บาท

๒.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา     

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

             กำหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2๓ ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. 

ถึง 16.30 น.

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก

ทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่  ๒ ธันวาคม  2558 ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม  2558   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tsw.spm๓๘.go.th

หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055589101 ในวันและเวลาราชการ                       

                            

                             ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                                                  

                                                                          

                                                     (ลงชื่อ) 

                                                                  (นายกฤษณะ  เครืออยู่)

                                                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 
ส่งข่าวโดย : ท่าสองยางวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม 2558 15.44 น. เปิดอ่าน: 375 ครั้ง ไอพี:: 182.53.2.228 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก84ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 มกราคม 2564 09.22 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [16 มกราคม 2564 09.21 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ตาราง บก.01 [16 มกราคม 2564 09.21 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ปร.4 ข [16 มกราคม 2564 09.20 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ปร.4 ก [16 มกราคม 2564 09.19 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]