ประกาศโรงเรียนอนุบาลตลาดแครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตลาดแค

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

*********************

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตลาดแค  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่
พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่  25  กรกฎาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก  ดังนี้

 

          ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พี่เลี้ยงเด็ก  จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน-)

         

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    ๒.๑  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)

                    ๒.๒  มีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี

                   2.3  มีทักษะและความสามารถในการดูแลเด็กระดับปฐมวัย

                   ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

                                   

         ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ อาคารห้องสุมด 

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม  ๒๕64

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

          ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

          ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

          4.2  สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)    

          ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

                    ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  

          ๕.  การยื่นใบสมัคร

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

          ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

 

 

 

 

 

-2-

 

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่  5  พฤษภาคม  ๒๕64 อาคารห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

 

          ๗.  วิธีการคัดเลือก

                    7.1  การสอบข้อเขียน (50 คะแนน) มีเกณฑ์ดังนี้

                             1)  ความรู้ความสามารถทั่วไป

                             2)  ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

                             3)  ทักษะเทคนิควิธีการสอนผู้เรียนระดับปฐมวัย

                   7.2  สอบสัมภาษณ์  (50) คะแนน

                             1) มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพอ่อนโอน

                             2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                             3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่เด็กระดับปฐมวัย

 

           ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    อาคารห้องสมุด  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ใน

วันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา  10.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

 

          ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                    ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยจะประกาศให้ทราบก่อนดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมข้อเขียนและสัมภาษณ์เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

                    ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่  13  พฤษภาคม  ๒๕64 

           ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง -  วันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕64  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

                   ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

               ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

 

 

 

 

 

 

-3-

 

               ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น    

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตลาดแค
ส่งข่าวโดย : อนุบาลตลาดแค  เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 2564 12.27 น. เปิดอ่าน: 17 ครั้ง ไอพี:: 223.205.250.196 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม [11 พฤษภาคม 2564 13.11 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 [11 พฤษภาคม 2564 13.18 น.]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ [10 พฤษภาคม 2564 10.25 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [10 พฤษภาคม 2564 07.06 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
E-Service [09 พฤษภาคม 2564 15.44 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]