รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ทำหน้าที่ครูผู้สอน)

 

ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ทำหน้าที่ครูผู้สอน) จำนวน ๒ อ

 

ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(ทำหน้าที่ครูผู้สอน)
จำนวน ๒ อัตรา
ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน
การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙๒๗๑๙
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
(๒) คุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงและสำเนา จำนวนอย่างละฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุสภา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง
(๖) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง
(๗) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
(๘) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ ในเอกสารที่สำเนา เพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ

 

  ไฟล์ประกอบ
เอกสารแนบ
ส่งข่าวโดย : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี  เมื่อวันที่ : 12 เมษายน 2564 16.10 น. เปิดอ่าน: 98 ครั้ง ไอพี:: 182.232.122.44 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การเลื่อนรับชุดนักเรียน [11 พฤษภาคม 2564 19.23 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศนโยบายความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง [11 พฤษภาคม 2564 14.21 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 [11 พฤษภาคม 2564 14.02 น.][อ่าน 27 ครั้ง]
สารโรงเรียนบ้านพรุเตย ประจำเดือนเมษายน 2564 [11 พฤษภาคม 2564 13.27 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โครงการ English for Integrated Study: EIS (Co-teacher) [11 พฤษภาคม 2564 13.23 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]