บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร

 

 

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

            บ้านแม่ปันเดง ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ผู้ประเมิน       นางวรรษมน  หน่อแก้ว

ตำแหน่ง        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง

ปีการศึกษา    2563

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านแม่ปันเดง ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผู้ศึกษาได้ประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPModel  ซึ่งประกอบด้วย  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input)  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ได้ทำการดำเนินการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 66 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบประเมินที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ  คือแบบประเมินสำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และแบบประเมินสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการประเมินพบว่า

          ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง  ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จากผลการประเมินของครูและบุคลาการทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 ด้านบุคคลากร อันดับที่ 2 ด้านงบประมาณ และด้านอาคารสถานที่ และอันดับที่ 3 ด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 ด้านบุคคลากร อันดับที่ 2 ด้าน อาคารสถานที่ อันดับที่ 3 ด้านงบประมาณ และอันดับที่ 4 ด้านวัสดุอุปกรณ์

          ด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง  ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จากผลการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 ด้านการประเมินผล อันดับที่ 2 ด้านการเตรียมการ และอันดับที่ 3 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 ด้านการปฏิบัติกิจกรรม อันดับที่ 2 ด้านการประเมินผล และอันดับที่ 3 ด้านการเตรียมการ

          ด้านผลผลิต ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง  ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จากผลการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 ความพึงพอใจ และอันดับที่ 2 ด้านความคิดเห็นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 กิจกรรมสวนเกษตรพอเพียง อันดับที่ 2 ความพึงพอใจ อันดับที่ 3 กิจกรรมขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 4 กิจกรรมออมทรัพย์และอันดับที่ 5 กิจกรรมการประดิษฐ์เศษวัสดุ และกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เท่ากันคือ รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม และ เป็นกิจกรรมที่ดี ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับที่ 1คือ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สถานที่ความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนสามารถนำความรู้จากทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด จึงถือว่าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง  ประจำปีการศึกษา  2563 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากร่วมอยากทำกิจกรรมพัฒนาสู่อาชีพได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านแม่ปันเดง  เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 10.56 น. เปิดอ่าน: 23 ครั้ง ไอพี:: 171.4.232.145 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ [18 มิถุนายน 2564 14.24 น.][อ่าน 50 ครั้ง]
SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 [18 มิถุนายน 2564 14.14 น.][อ่าน 32 ครั้ง]
SAR ปฐมวัย 63 [18 มิถุนายน 2564 14.07 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2563 [18 มิถุนายน 2564 12.46 น.][อ่าน 33 ครั้ง]
การจัดการสอนออนไลน์ [18 มิถุนายน 2564 11.31 น.][อ่าน 20 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]