ประกาศโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐

 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID ๒๐๑๙ )

 

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID ๒๐๑๙ ) มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการดำเนินงานตามประกาศคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID ๒๐๑๙) ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้มาติดต่องานราชการ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมาติดต่อราชการในโรงเรียน ดังนี้

1.ตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) ณ จุดคัดกรอง

ของโรงเรียน พร้อมจัดที่นั่งพักกรณีวัดไข้เกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส โดยให้นั่งพัก ๕ – ๑๐ นาที ก่อนเพื่อวัดไข้ซ้ำ หากว่าไข้ยังเกิน ครูที่ได้รับมอบหมายเวรประจำวันประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐ ทันที

2.ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

3.ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดบริการในโรงเรียน

4.เว้นระยะห่าง ในการทำกิจกรรมทุกประเภท

5.จัดเตรียมของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เป้นต้น

6.ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสของ โต๊ะ

เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด

7.ลดระยะเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น

8.ไม่อนุญาตให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอาการไข้ ไอ จาม เข้ามาในโรงเรียน โดยให้แจ้ง

ครูประจำชั้น หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้บริหารจนกว่าอาการป่วยจะหายขาด

9.สแกน QR CORE ไทยชนะ เมื่อเข้า – ออก โรงเรียน กรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือกรอกข้อมูล การเข้า – ออก

ในแบบฟอร์มที่โรงเรียนได้จัดทำไว้

10.ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่

ปฏิบัติงาน/หรือเคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจชตามประกาศของจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุญาตให้หยุดเรียน/หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้รีบไปพบแพทย์ทำการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เป้นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ถือเป้นวันลาและขอให้นักเรียนติดตามการเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือครู

ประจำชั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้มองหมายให้ครูผู้สอน ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา จัดทำใบความรู้ บทเรียนออนไลน์ รวมทั้งติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด

11.ขอให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตามคำแนะนำของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID ๒๐๑๙) ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

12.ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ประจำการอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกเขตพื้นท

จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปตามสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID ๒๐๑๙)                       

 

ทั้งนี้ให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  เมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 07.46 น. เปิดอ่าน: 115 ครั้ง ไอพี:: 124.122.37.99 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
วันที่ 18 มิ ย 2564 รับการตรวจราชการจาก ผอ.สพป.อบ.2 [19 มิถุนายน 2564 23.27 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเเละได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 [19 มิถุนายน 2564 23.26 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 [19 มิถุนายน 2564 23.23 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนช่วงสถานการณ์โควิด 19 [19 มิถุนายน 2564 23.23 น.]
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการ ได้นิมนต์หลวงปู่แก้ว มาทำพิธีเจิมรถยนต์บรรทุกโดยสาร [19 มิถุนายน 2564 23.15 น.]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]