รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ

 

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ     :  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life”

                                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส

ชื่อผู้ศึกษา                  :  นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์

ปีที่ศึกษา                   :  2563

 

บทคัดย่อ

 

       รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life”  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์

       1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

       2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก ทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life”   รายวิชา อ 33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

       3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Enriching Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จำนวน  45 คน ที่ได้มาจากการวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนห้อง 6/1–6/10 ที่มีระดับความสามารถทางการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย

       1.  แบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 หน่วย

       2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life”
 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

       3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

       การดำเนินการทดลอง

       ดำเนินการทดลอง 16  แผนการจัดการเรียนรู้  รวม  16  คาบเรียน

       การวิเคราะห์ข้อมูล

       1.  หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด

       2.  หาค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนก  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

       3.  หาประสิทธิภาพของแบบฝึก ด้วยสูตร E1/E2

       4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่าที t-test for dependent sample

       5.  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

       1.  แบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  84.26/82.44  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีคแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life”      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้เรียนเฉลี่ย 18.93 คนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวนผู้เรียนเฉลี่ย 15.92 คนมีความพึงพอใจในระดับมาก และจำนวนผู้เรียนเฉลี่ย 10.15 คนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.19 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส
ส่งข่าวโดย : วัดราชโอรส  เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2564 07.12 น. เปิดอ่าน: 114 ครั้ง ไอพี:: 182.232.66.103 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [02 สิงหาคม 2564 15.40 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
[ Best practice ] การใช้ VITC SRIPAN MODEL สู่การเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยม [02 สิงหาคม 2564 14.08 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [01 สิงหาคม 2564 11.33 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านฉาง [30 กรกฎาคม 2564 15.22 น.][อ่าน 36 ครั้ง]
ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหาร [30 กรกฎาคม 2564 12.49 น.][อ่าน 30 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]