คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

คณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงรวีวรรณ   อุ่นประเสริฐ 

 

รองประธานสภานักเรียน

1. เด็กหญิงสุประวีณ์     ผิตพงศ์

2. เด็กหญิงปัณณพร       พาศิรายุธ              

3. เด็กหญิงฉันพิชญา   เฉลยวาเรศ

4. เด็กหญิงมนพิชา        คุณวุฒิฤทธิรณ

 

ฝ่ายเลขานุการ

1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชุริวัน       2. เด็กหญิงณิชา          บุญอิ่ม

3. เด็กหญิงธนัชญา   ทุมอะริยะ    4. เด็กหญิงนภัสรพี         ทองวิลัย

5. เด็กหญิงอธิชา      ปลอดจง

ฝ่ายวิชาการ

1. เด็กหญิงธนวรรณ       วิริยะ       2. เด็กหญิงธัญชนิต        สังข์ทอง

3. เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา        4. เด็กหญิงธัญสิริ        ปลายยอด

5. เด็กหญิงธมลวรรณ      ทองสี     6. เด็กหญิงภรณ์ลฎา        พันธ์สุข

 

ฝ่ายเหรัญญิก

1. เด็กหญิงชญาดา         ฟัก        2. เด็กหญิงวรกานต์        รักษาสีมันต์

3. เด็กหญิงพิยดา         จันทศร        4. เด็กหญิงอมลวรรณ     บัวงาม

 

ฝ่ายปฏิคม

1. เด็กหญิงภัทราพร   พรประสิทธิ์      2. เด็กหญิงศศิพิมพ์         พิศรูป

3. เด็กหญิงปาณิสรา    ปิ่นทอง         4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล      สโมสรสุข

5. เด็กชายปุญญพัฒน์   ฉันทชาติ

                                                                     

ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

1. เด็กหญิงพรรณิภา       ไพรสันต์      2. เด็กหญิงนาฏยา   เพชรพูน 

3. เด็กหญิงรัตน์ตินันท์      นุสโร         4. เด็กชายเมธี      อำไพ

5. เด็กหญิงณัฐกานต์       เสือเมือง     6. เด็กชายจิรนันท  เสนานุวัตร 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. เด็กหญิงนภัสรพี      แจ่มมี          2. เด็กหญิงพิชญาภัค        นฤทุกข์

3. เด็กหญิงธนพร    ดอกบัว            4. เด็กหญิงศุภะจี         ขุนอ่อน

5. เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรภัทรไชย     6. เด็กหญิงกัญนิสา        เทศนา

7. เด็กหญิงพัดชา        เกตุมณี       8. เด็กหญิงพิชญ์สินี         เอียงทอง

 

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. เด็กหญิงชญานิศ       ไผ่ชู     2. เด็กหญิงปิยวรรณ     พูลทรัพย์

3. เด็กหญิงธนพร      คัพชูติ       4. เด็กชายภูดิศ       ชลกุลจนา

5. เด็กชายปวรุตม์        จิ๊ดเจริญ  6. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน     ผุดผ่อง

 

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

1. เด็กชายศิวกร        อ่ำอินทร์        2. เด็กชายธนากร      เจริญจั่น

3. เด็กชายรชต        กระจ่างยุธ      4. เด็กชายนันทิพัฒน์       เนียมเย็น

5. เด็กชายกรวิก        อยู่สุข          6. เด็กหญิงโชษิฏา      เรือศรีจันทร์

7. เด็กหญิงบัณฑิตา      ยอดย้อย

 

และ    หัวหน้าห้องเรียนชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป. 6  จำนวน     42   คน

มีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อกำหนดการดำเนินงานสภานักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   ปีการศึกษา 2559

 

คณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน  ประกอบด้วย

ครูธนเดช  นุชเอี่ยม

ครูยงยุทธ  สุทธิสวัสดิ์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ทุกระดับชั้นประถมศึกษา

หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น

 

ครูประจำชั้นและครูพิเศษ ทุกระดับชั้นประถมศึกษา

และคณะครูที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียน

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  ที่ ๑๓๖/๒๕๕๙  จำนวน ๒๘  ท่าน

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560 09.12 น. เปิดอ่าน: 888 ครั้ง ไอพี:: 110.77.222.45 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
3-4 มี.ค. 2564 นักเรียนชั้น ป. 6 เข้าร่วมค่ายยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET [07 มีนาคม 2564 22.45 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
5 มี.ค.2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา และอนุกรรมการ [07 มีนาคม 2564 22.28 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Festive Camp : Beyond English ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [07 มีนาคม 2564 22.26 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศกรีม [07 มีนาคม 2564 22.22 น.][อ่าน 19 ครั้ง]
มอบเงินปรับปรุงสถานที่ [07 มีนาคม 2564 22.22 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]