รายงานการประเมินโครงการ โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึก 2555

 

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

 

 สรุป    

           รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล  ทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์  และทรัพยากรด้านการจัดการ  คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  มาใช้ในการประเมิน  โดยมีวิธีการประเมินสองลักษณะคือ  การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเหมาะสม  และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง    

         กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย  ประชากรครู จำนวน  38  คน  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งสิ้น 337  คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน  330  คน  และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5  ระดับ จำนวน 5  ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.83-0.90 แบบบันทึกคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา รวม 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

 1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของครู  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลละงู  ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครู ด้านปัจจัยนำเข้า  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ประเด็นการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประเด็นวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย และครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 ในด้านผลผลิต ได้แก่

           4.1   ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
                   4.1.1 ด้านบุคคล  โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือ ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลละงูอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุน จำนวน 35 รายการ คิดเป็นมูลค่า  432,000 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.1.2 ด้านการเงิน โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านการเงินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุน จำนวน 23 รายการ คิดเป็นมูลค่า  264,772 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.1.3  ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลละงูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุน จำนวน 17 รายการ คิดเป็นมูลค่า  173,000 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.1.4   ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลละงูสามารถบริหารจัดการโดยการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
           4.2  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า  ผู้ปกครองเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  และครูเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
           4.3  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
           4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้
  1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามความเหมาะสม
  1.2  ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
  1.3 ควรนำผลการประเมินโครงการ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป
            2.1  ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP  Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
            2.2  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป
            2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก อันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป                                                                                                                                                               นางยาวิร๊ะ  หลังปูเต๊ะ/ผู้รายงาน

 

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลละงู  เมื่อวันที่ : 05 กรกฎาคม 2556 17.41 น. เปิดอ่าน: 793 ครั้ง ไอพี:: 203.172.214.113 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน [30 ตุลาคม 2563 21.02 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2563 [30 ตุลาคม 2563 18.04 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
บริษัทดินน้ำลมไฟมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดในกลาง [30 ตุลาคม 2563 16.35 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
29 ต.ค. 2563 รับครูคนใหม่ [30 ตุลาคม 2563 15.47 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน อายุไม่เกิน ๑๒ ปี [30 ตุลาคม 2563 14.36 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]