ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่ควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึก

 

 

ชื่อเรื่อง :    ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคที่ควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

     พลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้รายงาน:   นางสาวเปรมทิพย์   ลิ้มทวีส่ง

ปีที่ศึกษา  :  2559

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคที่ควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคที่ควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคที่ควรรู้        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์)  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  19  คน  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคที่ควรรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิธีดำเนินการแบ่งเป็นขั้นตอนที่  1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  โรคควรรู้  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และขั้นตอนที่  3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ผลการศึกษาพบว่า

            1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคที่ควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.54/82.98

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคที่ควรรู้  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น  11.89  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น  24.89  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7178  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  71.78  ของคะแนนเฉลี่ย 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคที่ควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 
ส่งข่าวโดย : วัดผาสุการาม  เมื่อวันที่ : 28 มิถุนายน 2561 15.46 น. เปิดอ่าน: 41 ครั้ง ไอพี:: 27.145.126.48 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [24 กันยายน 2563 22.33 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ชื่องานวิจัย การท่องสูตรคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [24 กันยายน 2563 16.36 น.][อ่าน 20 ครั้ง]
โครงงานคุณธรรมสนุกกับถ่านไบโอชาร์ [24 กันยายน 2563 13.58 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
สารพัดประโยชน์โตนดนาพันสาม [24 กันยายน 2563 13.30 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.อำนาจเจริญ [24 กันยายน 2563 11.49 น.][อ่าน 38 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]