การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11

 

โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 >>>

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโพนทอง

เรื่อง   การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11

Primary Science & Mathematics Advance Contest #11 : PSMAC#11

                                      ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนบ้านโพนทอง  อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้จัดทำโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 (Primary Science & Mathematics Advance Contest #10) ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีความตระหนัก มีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะความสามารถ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพื่อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยได้จัดสอบเฉพาะประเภทบุคคล ดังนี้

          1.ระดับชั้นที่สมัครสอบ

          ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-4  ผู้มีสิทธิ์สมัคร

                    นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันในระดับ ป. 3-4 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.3- 4 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า

          ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6  ผู้มีสิทธิ์สมัคร   

                    นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันในระดับ ป. 5-6 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.5- 6 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่า

          2. ลักษณะข้อสอบ

          ข้อสอบมี 2 ชุด คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามเนื้อหาในระดับที่เรียนโดยอนุโลมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการฉบับปัจจุบัน  หลักสูตรการสอบของ สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของ สพฐ.  และการสอบวัดความสามารถของหน่วยงานทางการศึกษาตามระดับชั้นที่สอบ  โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งสองภาคเรียนของแต่ละระดับ  ดังนี้

          ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-4

วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  40  ข้อ คะแนนรวม  100     คะแนน  มีโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้

ตอนที่ 1  เป็นแบบปรนัย  25 ข้อ    ข้อละ 2 คะแนน     รวม  50 คะแนน

ตอนที่ 2  เป็นแบบเขียนตำตอบ 10 ข้อ    ข้อละ 3 คะแนน    รวม  30 คะแนน

ตอนที่ 3  เป็นแบบสหสัมพันธ์แสดงวิธีคิด 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม  20 คะแนน

               วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน  40 ข้อ คะแนนรวม  100     คะแนน  มีโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย  25 ข้อ   ข้อละ 2 คะแนน     รวม  50 คะแนน

ตอนที่ 2 เป็นแบบเขียนตอบ 10 ข้อ    ข้อละ 3  คะแนน    รวม 30 คะแนน

ตอนที่ 3 เป็นสหสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิด 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม  20 คะแนน

ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6

วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  40  ข้อ  คะแนนรวม  100     คะแนน มีโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้

ตอนที่ 1  เป็นแบบปรนัย  25 ข้อ    ข้อละ 2 คะแนน     รวม  50 คะแนน

ตอนที่ 2  เป็นแบบเขียนตำตอบ 10 ข้อ    ข้อละ 3 คะแนน    รวม  30 คะแนน

ตอนที่ 3  เป็นแบบสหสัมพันธ์แสดงวิธีคิด 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม  20 คะแนน

          วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน  40 ข้อ  คะแนนรวม  100     คะแนน มีโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย  25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน     รวม  50 คะแนน

ตอนที่ 2 เป็นแบบเขียนตอบ 10 ข้อ ข้อละ 3  คะแนน    รวม  30 คะแนน

ตอนที่ 3 เป็นสหสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิด 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม  20 คะแนน

   3.  การสมัครสอบ   ค่าสมัครสอบคนละ  60 บาทต่อระดับชั้น (สอบสองวิชา) 

นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบได้โดยสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่     โดยให้ส่งรายชื่อผู้สมัครพร้อมส่งไปรษณีย์ธนาณัติ ปทจ.เสนางคนิคม ในนาม นางโอกาส  เศรษฐสิงห์  โรงเรียนบ้านโพนทอง  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ   37290  

          โดยสามารถสมัครสอบได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน  2561  ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4555-0120  หรือ  08-5410 -6982  หรือ ID Line : kcs.ed       

          4.  วันสอบแข่งขัน   สอบวันเสาร์ที่  1 ธันวาคม  พ.ศ. 2561

                     -  ระดับชั้น ป. 3-4  สอบเวลา   09.30 – 12.00 น.

                     -  ระดับชั้น ป.5-6  สอบเวลา   13.00 – 15.30 น. 

           5.  เกณฑ์การตัดสิน

                 ใช้คะแนนของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดทั้งสองวิชารวมกัน กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันและอันดับเดียวกัน     จะพิจารณาตัดสินจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ถ้ายังเท่ากันจะใช้คะแนนตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ทั้งนี้ การตัดสินของสนามสอบถือเป็นที่สิ้นสุด

6.  รางวัลการสอบแข่งขัน  ทุกระดับชั้นที่สอบแข่งขัน  มีรางวัลของแต่ละระดับชั้น   ดังนี้

                    รางวัลที่  1  มี  1  รางวัล                   รับเกียรติบัตร    พร้อมเงินรางวัล   1,500   บาท

                    รางวัลที่  2  มี  1  รางวัล          รับเกียรติบัตร    พร้อมเงินรางวัล   1,000   บาท

                    รางวัลที่  3  มี  1  รางวัล                   รับเกียรติบัตร    พร้อมเงินรางวัล     800   บาท

                    รางวัลชมเชย มี  10  รางวัล       รับเกียรติบัตร    พร้อมเงินรางวัล     200     บาท

                    7.  การประกาศผล การมอบรางวัล

          ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทาง https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750177&Area_CODE=6501 /   www.amnat-ed.go.th  / Facebook โรงเรียนบ้านโพนทอง https://www.facebook.com/kruponthong  หรือ ID Line : kcs.ed  โดยโรงเรียนจะส่งรางวัลและใบประกาศทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร

 

                            

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

   ประกาศ   ณ   วันที่  4  กันยายน  พ.ศ. 2561

 

 

         พรชัย จันทศิลป์

           ( นายพรชัย จันทศิลป์ )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2561

Primary Science & Mathematics Advance Contest #11 : PSMAC#11

โรงเรียนบ้านโพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ : สอบวันเสาร์ที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียน ..............................................................บ้าน................................ตำบล....................................................

อำเภอ....................................................................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.......................

ลำดับ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

กำลังเรียนชั้น

สมัครสอบชั้น

ค่า

สมัครสอบ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมค่าสมัครสอบ

                                                                บาท

 

                       

                        ลงชื่อ                                          ผู้รับรองการสมัคร

                                (.......................................................................................)

  ไฟล์ประกอบ
File Download PSMAC#11
ส่งข่าวโดย : บ้านโพนทอง  เมื่อวันที่ : 03 ตุลาคม 2561 12.28 น. เปิดอ่าน: 1408 ครั้ง ไอพี:: 101.51.34.60 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ [09 ธันวาคม 2562 21.42 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ [09 ธันวาคม 2562 21.33 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ต.หนองหัวคู อ.บ้า่นผือ จ.อุดรธานี ในวันที่ 3 [09 ธันวาคม 2562 15.48 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ผ้าป่าการศึกษา [09 ธันวาคม 2562 15.33 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
VTR โรงเรียนบ้านหลวง [09 ธันวาคม 2562 14.52 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]