การดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

 

                                                                               รายงานผลการดำเนินงานโรงการ/กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

1.วัตถุประสงค์ของโครงการ

           1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

           1.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

           1.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน

           1.4 เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ

          2.1 ผู้บริหาร              1 คน

          2.2 ครู                    6 คน

          2.3 ธุรการโรงเรียน       1 คน

          2.4 ลูกเสือสำรอง             คน

          2.5 เนตรนารี                 คน

         

3.สถานที่จัดกิจกรรม

          โรงเรียนวัดโป่งมงคล

4.กิจกรรมดำเนินการ

     4.1 กิจกรรมเดินทางไกล

     4.2 กิจกรรมผจญภัย    

5.รายงานผลในภาพรวมโดยสังเขป

         การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6.เอกสารประกอบการรายงานผล

          6.1 ภาพกิจกรรม

          6.2 คำสั่ง

7.งบประมาณ

          -

8.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

          ควรมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กตะหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และเพื่อให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออก

9.ความพึงพอใจ

ร้อยละ    85%   ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจในระดับ ..ดีเลิศ........

                             ลงชื่อ    นายวิรณัฐ  สืบปาละ      ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

                                       ( นายวิรณัฐ  สืบปาละ )

                             ลงชื่อ          บุญสม                           ผู้อำนวยการ

                                 ( นายบุญสม  ปัญญาเหลือ )

  ไฟล์ประกอบ
รายงานโครงการเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-3
ส่งข่าวโดย : วัดโป่งมงคล  เมื่อวันที่ : 04 เมษายน 2562 23.45 น. เปิดอ่าน: 214 ครั้ง ไอพี:: 223.206.195.51 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด [28 กันยายน 2563 23.13 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2563 23.10 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
“ราตรีเกียรติยศ ปี พ.ศ.2563” [28 กันยายน 2563 23.07 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [28 กันยายน 2563 22.49 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
ประเมินโรงรียนปลอดบุหรี่ [28 กันยายน 2563 22.38 น.]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]