โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้

 

 

     โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้
สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

  วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.999080436819922.1073741993.152807611447213&type=3

 
ส่งข่าวโดย : บ้านดอนหญ้านาง  เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2562 13.16 น. เปิดอ่าน: 1211 ครั้ง ไอพี:: 182.52.33.28 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่ออาหารกลางวันและจัดจำหน่าย [17 มกราคม 2564 12.31 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน [17 มกราคม 2564 12.28 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
เยี่ยมบ้านนักเรียน [17 มกราคม 2564 10.19 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ขอขอบพระคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ที่มาตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 [17 มกราคม 2564 08.31 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข [17 มกราคม 2564 08.27 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]