รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ชื่อตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ลักษณะการจ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ----------------------------------------------------- ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๖๐/ว ๓๒๑๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ชื่อตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ Amss++ การทำลายเอกสาร ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT ๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและ ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ ๒.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วย งานของรัฐ ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาทและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องในการขึ้นค่าจ้างได้ในภายหลัง) ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ ๕.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ ๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป ๕.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๖. เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือก ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง และ website - http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=๑๐๔๘๑๙๐๓๐๓ ๘. หลักสูตรการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ๘.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน) ๘.๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน) ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก (๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน) (๒) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (๑๐ คะแนน) (๓) พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ (๑๐ คะแนน) (๔) พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน) (๕) พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (๑๐ คะแนน) ๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้ คะแนนรวมกัน ๒ ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมาก ไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ ๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้ คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ไม่มีการขึ้นบัญชี การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ๑๒. การทำสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จะดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับแจ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเริ่มปฏิบัติงาน ณ วันที่จัดทำสัญญาจ้าง อนึ่ง ในการทำสัญญาจ้างจะดำเนินการจ้างเป็นงวดๆ ละ ๓ เดือน ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเป็นกรณีไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมธีพงศ์ ยงยันต์ ( นายเมธีพงศ์ ยงยันต์ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ -------------------------------------------------- วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัคร วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 
ส่งข่าวโดย : บ้านโคกสว่าง  เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2562 15.24 น. เปิดอ่าน: 110 ครั้ง ไอพี:: 1.1.196.210 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [03 กรกฎาคม 2563 17.42 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [03 กรกฎาคม 2563 17.26 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [03 กรกฎาคม 2563 17.22 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [03 กรกฎาคม 2563 17.16 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [03 กรกฎาคม 2563 17.11 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]