วันที่ 25 มิ.ย.62 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม เกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ