แบบตรวจ OIT
แบบตรวจ OIT
แบบตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
 

OIT
 

รายการ
 

ลิงก์เว็บไซต์
 

 O1
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน

 
LINK

 O2
 
 
 ข้อมูลผู้บริหาร

 
LINK

 O3
 
 
 อำนาจหน้าที่

 
LINK

 O4
 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
LINK

 O5
 
 
 ข้อมูลการติดต่อ

 
LINK

 O6
 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
LINK

 O7
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
LINK

 O8
 

 Q&A
 
LINK

 O9
 
 Social Network LINK

 O10
 
 แผนดำเนินงานประจำปี LINK

 O11 

 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส LINK

 O12
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี LINK

 O13
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน LINK

 O14
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ LINK

 O15
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ LINK

 O16
 
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ LINK

 O17
 
 E–Service LINK

 O18
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี LINK

 O19
 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส LINK

 O20
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี LINK

 O21
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ LINK

 O22
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ LINK

 O23
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน LINK
 
 O24

 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี LINK

 O25
 
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล LINK

 O26
 
 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล LINK

 O27
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล LINK

 O28
 
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี LINK

 O29
 
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต LINK

 O30
 
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต LINK

 O31
 
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี LINK

 O32
 
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น LINK

 O33
 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม LINK

 O34
 
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร LINK

 O35
 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร LINK

 O36
 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
LINK

 O37
 
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต LINK

 O38
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร LINK

 O39
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี LINK

 O40
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายไตรมาส LINK

 O41
 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี LINK

 O42
 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ LINK

 O43
 
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม LINK

 O44
 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง LINK

 O45
 
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต LINK

 O46
 
 มาตรการป้องกันการรับสินบน LINK

 O47
 
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม LINK

 O48
 
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ LINK

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 กรกฎาคม 2562 14.37 น. เปิดอ่าน: 211 ครั้ง ไอพี:: 125.27.87.166 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [26 สิงหาคม 2562 17.08 น.] [อ่าน 141 ครั้ง]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [26 สิงหาคม 2562 16.38 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
แบบตรวจ OIT [14 กรกฎาคม 2562 14.37 น.] [อ่าน 211 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]