ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)

ด้วยโรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา
  - ตำแหน่งนักการภารโรง   จำนวน  1  อัตรา 
        
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6  แห่งระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. 2537 
2.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือแพทย์ประจำตำบล  
             2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
  2.5  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  อุทิศเวลาแก่ทางราชการ

        3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบริหารงานบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านชะอวด ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-15.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
   4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา         พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
   4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
    4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน           พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
    4.4  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                   จำนวน  1  รูป
    4.5  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2546  (ออกให้ไม่เกิน  1 เดือน)         จำนวน  1  ฉบับ
    4.6  หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน(ถ้ามี)       จำนวน  1  ฉบับ
    4.7 หลักฐานอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สมัคร ทราบล่วงหน้า


5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     
                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  22 กรกฎาคม 2562    ณ โรงเรียนบ้านชะอวด


6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

7.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   
จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  23 กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนบ้านชะอวด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 และประกาศผลในวันที่ 23 กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านชะอวด

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่


 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 15.21 น. เปิดอ่าน: 224 ครั้ง ไอพี:: 1.10.139.155 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) [26 มีนาคม 2563 14.35 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.08 น.] [อ่าน 116 ครั้ง]
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง [20 มีนาคม 2563 16.12 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด [20 มีนาคม 2563 15.41 น.] [อ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ผลการจับฉลากและการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [19 มีนาคม 2563 10.38 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]