โครงการประกวดห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี
คณะครูและนักเรียน <ยินดีต้อนรับ> ประธานสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 คณะผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต

คณะครูและนักเรียน  <ยินดีต้อนรับ> ประธานสหวิทยาเขตบ้านบึง 1   คณะผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้มาประเมินห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   ที่ได้ส่งประกวดโครงการห้องสมุดมีชีวิต  3  ดี  ในครั้งนี้นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์น้อยและดีเจน้อยได้นำเสนอผลงานให้คณะกรรมการที่การประเมินได้อย่างน่าภาคภูมิใจ   และที่สำคัญ ผอ.วิไลวรรณ    สงพอ   และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก ได้ตระหนักให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  การตั้งคำถามเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน    สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ และผู้เรียนสามารถสรุปความคิด จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง การนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วันที่  28  กรกฎาคม  2557  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   (สุดาพร กริดรัมย์,นายเกษม   ขามสิทธิ์ ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2557 15.11 น. เปิดอ่าน: 373 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1441 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 416 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 429 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]