O3 : อำนาจหน้าที่
O3 : อำนาจหน้าที่

 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
            1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
            2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                      มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)        
                      มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
            3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547
              (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหาร ศธ.)                                               
            4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
               (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)  
            5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
               สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) 
            6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                พ.ศ. 2546       
             7)  ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ
 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ              
 
            1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป               
            2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ               
            3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน               
            4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ               
            5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ               
            6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ                
            7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา               
            8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 สิงหาคม 2562 20.57 น. เปิดอ่าน: 114 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.207 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ปีการศึกษา 2564 [18 พฤษภาคม 2564 00.34 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
Self - Assessment Report : SAR. รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ [17 พฤษภาคม 2564 15.14 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [05 สิงหาคม 2563 15.04 น.] [อ่าน 100 ครั้ง]
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [05 สิงหาคม 2563 13.19 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [05 สิงหาคม 2563 10.42 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]