O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

โรงเรียนใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Participation) ระดมความคิดเห็นจากทุกกลุ่มงาน
นโยบายของหน่วยงานต้น สังกัด และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ตามแนวการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้
          1. กลุ่มงานการบริหารงบประมาณ
          2. กลุ่มงานการบริหารบุคคล
          3. กลุ่มงานการบริหารวิชาการ
          4. กลุ่มงานการบริหารบริหารทั่วไป
          แต่ละกลุ่มงานจะจัดแบ่งบุคลากรรับผิดชอบตามความความรู้ความสามารถและความถนัดตามขอบข่ายของงานในแต่ละกลุ่มจัดทำแผนการพัฒนางาน มีการนิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานผล ตามที่กำหนด และนำผลจากการสรุปและรายงาน มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2562 11.17 น. เปิดอ่าน: 158 ครั้ง ไอพี:: 113.53.46.172 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน [03 สิงหาคม 2562 11.17 น.] [อ่าน 158 ครั้ง]
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร [03 สิงหาคม 2562 11.16 น.] [อ่าน 55 ครั้ง]
O3 : อำนาจหน้าที่ [03 สิงหาคม 2562 11.14 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [03 สิงหาคม 2562 11.13 น.] [อ่าน 63 ครั้ง]
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [03 สิงหาคม 2562 11.12 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]