โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวุธ ผู้รายงาน นางรัญจวน นิลสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวุธ

ผู้รายงาน         นางรัญจวน  นิลสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนปัญญาวุธ

ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา  2557

 

                รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวุธฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปัญญาวุธ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนปัญญาวุธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  3) เพื่อศึกษาความ      พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวุธ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปัญญาวุธ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   จำนวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนปัญญาวุธ  จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวุธ จำนวน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  หลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จสิ้นแล้วทุกแผนการเรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนปัญญาวุธเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า  t-test ค่าความเชื่อมั่นและค่า KR-20

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนปัญญาวุธ ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.00/75.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปัญญาวุธ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนปัญญาวุธ สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปัญญาวุธ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  มีความพึงพอใจของต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
โรงเรียนปัญญาวุธ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77     

          โดยสรุปแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนปัญญาวุธมีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นนักเรียนมีพึงพอใจในแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้       

 

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 2557 15.20 น. เปิดอ่าน: 1326 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.90 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 [31 ตุลาคม 2557 15.20 น.] [อ่าน 1326 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]