การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยโรงเรียนบ้านอินทนิน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านอินทนิน

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------

          ด้วยโรงเรียนบ้านอินทนิน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง      ตำแหน่งครูผู้สอน

กลุ่มงาน          บริหารงานทั่วไป 

ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

(๑)                           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(๒)                           จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

(๓)                           ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

(๔)                           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(๕)                           ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

(๖)                           ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

                    ๑.  มีสัญชาติไทย

                    ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี

                    ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                    ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม           

                    ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                    ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                            

                   ๗.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   (๑)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่จำกัดสาขาวิชา

                   (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๖

๓. ประกาศรับสมัคร      ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

๔. การรับสมัคร

.๑.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง    ที่ โรงเรียนบ้านอินทนิน  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่   ๒๔- ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.       เว้นวันหยุดราชการ   

          ๓.. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว  เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน   ๖  เดือน   จำนวน ๒ รูป

                   (๒)  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ       ซึ่งออกโดยคุรุสภา

                   (๔)  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ     ๑ ฉบับ   ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

                   (๕)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน

                   (๖)   หลักฐานอื่น เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  อย่างละ   ๑  ฉบับ

 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

           ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ    ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

          โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่   ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗          ณ โรงเรียนบ้านอินทนิน  และทางระบบ e-office โรงเรียนบ้านอินทนิน 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

          โรงเรียนบ้านอินทนินจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘    ดังนี้

๑.      ภาค ก  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๐.๐๐ น.  สอบข้อเขียน   (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

-  ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

-  ความรู้สามารถทางด้านการสอน

๒.      ภาค ข เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)

 

 

 

 

๖.เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๗ .การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

          โรงเรียนบ้านอินทนิน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ วันที่ ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘       เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านอินทนิน  และทางระบบ e-office โรงเรียนบ้านอินทนิน 

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

          ผู้ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑  จะต้องมารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านอินทนิน    ในวันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๕๘    ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

  (นางสาวดารุณี  บุญวิก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินทนิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนบ้านอินทนิน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

 

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายแหตุ

ประกาศรับสมัคร

๑๙- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

รับสมัคร

๒๔-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

๘ มกราคม ๒๕๕๘

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๙ มกราคม ๒๕๕๘

 

รายงานตัว

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

 

จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน

ภายใน ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขประจำตัวสอบ.........

ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

 

 

 

โรงเรียนบ้านอินทนิน

 

----------------------------------------

 

๑.      ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………

๒.      เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี

๓.      เกิดที่ตำบล ……………………… อำเภอ/เขต …………………….จังหวัด ………………………………..

๔.      เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………….……

ออก  ณ  สำนักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ………………………พ.ศ………….

๕.      ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตำบล ……...………………………

อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร………………………..

๖.      สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ…………………

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………........................……………..

มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ……………………………………………………………………....……………..

๗.      หลักฐานที่แนบใบสมัคร

                   ¡สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์

¡สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว

¡ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    ¡รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

¡ทำเนาทะเบียนบ้าน                       ¡สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

¡ใบรับรองแพทย์                            ¡อื่น ๆ .......................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง

และเป็นความจริงทุกประการ

                                                ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..

                                                            (………................………………………………)

                                                          วันที่ ……………………………………………..

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว

ถูกต้อง

 

………………………………………

(…………………………………………..…………………)

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า

                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ

                    คุณสมบัติถูกต้อง

………………………………………

(………………………………………………………………)

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2557 13.25 น. เปิดอ่าน: 707 ครั้ง ไอพี:: 27.55.96.2 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 [26 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น.] [อ่าน 71 ครั้ง]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอินทนิน สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนยอดนิยม [05 เมษายน 2562 11.26 น.] [อ่าน 150 ครั้ง]
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสระแก้ว [19 มีนาคม 2562 15.10 น.] [อ่าน 119 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [12 มีนาคม 2562 09.43 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [18 ธันวาคม 2557 13.25 น.] [อ่าน 707 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]