โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ รับสมัครบุคลากรธุรการ วันที่ ๑๔-๒๐ ตค. ๒๕๖๒ โทร 086-1840447 , 089-9555542

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว     

 ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

**********************************

                    ด้วย โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                    อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด                     ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        ขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว   โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตำแหน่ง           บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อัตราว่าง              จำนวน 1 อัตรา                        

ค่าตอบแทน          9,000  บาท/เดือน  

ลักษณะการจ้าง      โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป

          2.1.1 มีสัญชาติไทย

          2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์             ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

          2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

          2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสารถ คนวิกลจริตหรือ          จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                              จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

 

 

                                                                                                       /3 การรับสมัคร....

 1. การรับสมัคร

                    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียน              บ้านใหม่สุขสันต์ อำเภอพญาเม็งราย  ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 1. การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานในการสมัคร

                              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง      ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ กำหนด โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

                              4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)

                              4.2 ใบรายงานผลการเรียน(Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาไว้ , ปริญญาบัตร                                        จำนวน  1  ฉบับ   

                              4.3 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา                      จำนวน  1  ฉบับ

                              4.4 ทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองพร้อมสำเนา     จำนวน  1  ฉบับ

                              4.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)      

                              4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 ใบ

                              4.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  ที่ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  นับถึงวันที่สมัครซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549            จำนวน  1  ฉบับ

                              ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง (เว้นแต่เอกสารตามข้อ 4.6 – 4.7 ) หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หรือเรียกร้องสิทธิ์  ใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562                ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ และทางเว็บไซต์ http://www.cri4.go.th/ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-1840447  , 089-9555542

 1. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย

 1. การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)

ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงินและอื่น ๆ

 1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)  โดย (สัมภาษณ์) ประเมินจาก
  1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
  2. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
  3. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)
  4. พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
  5. พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)

  /กำหนดวัน เวลา......

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วัน / เดือน / ปี เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

สถานที่สอบ

26 ตุลาคม 2562

เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข  สอบสัมภาษณ์

 •  ประวัติ  ความสามารถ ประสบการณ์
 •  บุคลิกภาพ

 

50

50

 

โรงเรียน
บ้านใหม่สุขสันต์

7. เกณฑ์การตัดสิน

                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ลำดับ ที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า

          8. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

                    โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โรงเรียนบ้าน                  ใหม่สุขสันต์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ณ                  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ และทางเว็บไซต์ http://www.cri4.go.th/ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์                 086-1840447 , 089-9555542

                    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  2  ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

          9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรให้มารายงานตัว

                              9.1 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาจัดทำสัญญาจ้างเรียงลำดับ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ทั้งนี้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น

                              9.2 การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร

                                        9.3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

                                        9.3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กำหนด

                                        9.3.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในภายหลังแม้ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

 

 

(นายอภิชัย   สมบัติใหม่)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

กำหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

 

ประกาศรับสมัคร                                        วันที่  11 ตุลาคม 2562

รับสมัคร                                                  ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2562

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา   ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ดำเนินการสรรหา                             วันที่  26 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการสรรหา                        ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2562

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2562 20.31 น. เปิดอ่าน: 144 ครั้ง ไอพี:: 182.232.122.234 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครครูอัตราจ้าง [06 เมษายน 2563 13.38 น.] [อ่าน 152 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียน [28 ตุลาคม 2562 14.04 น.] [อ่าน 138 ครั้ง]
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง [20 ตุลาคม 2562 20.13 น.] [อ่าน 178 ครั้ง]
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง [16 ตุลาคม 2562 11.17 น.] [อ่าน 128 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ รับสมัครบุคลากรธุรการ วันที่ ๑๔-๒๐ ตค. ๒๕๖๒ โทร 086-1840447 , 089-9555542 [10 ตุลาคม 2562 20.31 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]