โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

*********************

ด้วยโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับประถม จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มีสัญชาติไทย

๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ      พลเรือน

๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) ทุกสาขา

. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒         เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม๐๘๖ – ๑๘๔๐๔๔๗, ๐๘๙-๙๕๕๕๕๔๒

 

 

 

. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

. การยื่นใบสมัคร

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด

๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

. วิธีการคัดเลือก

 การข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

- สอบภาคปฏิบัติ

- สอบสัมภาษณ์

๕๐

๕๐

 

คะแนนรวม

๑๐๐

 

 

 

 

 

. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จะดำเนินการสอบ ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก

๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ที่ https://www.facebook.com/wtp.school รายชื่อผู้สอบคัดเลือก

๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

-วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๔ ระยะเวลาในการจ้าง สัญญาจ้าง ๑ ปี

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

   (นายอภิชัย   สมบัติใหม่)

     ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

ตามประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

................................................................................

๑๗ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒             ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.)

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒                      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒                      ดำเนินการสอบคัดเลือก

๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒                     ประกาศผลการคัดเลือก

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

............................................................................

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2562 20.13 น. เปิดอ่าน: 178 ครั้ง ไอพี:: 182.232.117.19 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครครูอัตราจ้าง [06 เมษายน 2563 13.38 น.] [อ่าน 152 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียน [28 ตุลาคม 2562 14.04 น.] [อ่าน 138 ครั้ง]
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง [20 ตุลาคม 2562 20.13 น.] [อ่าน 178 ครั้ง]
รร.บ้านใหม่สุขสันต์รับสมัครครูอัตราจ้าง [16 ตุลาคม 2562 11.17 น.] [อ่าน 128 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ รับสมัครบุคลากรธุรการ วันที่ ๑๔-๒๐ ตค. ๒๕๖๒ โทร 086-1840447 , 089-9555542 [10 ตุลาคม 2562 20.31 น.] [อ่าน 145 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]