ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) เปรียบเทียบพฤติกรร

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ระหว่างก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำมูล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกต และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2562 10.25 น. เปิดอ่าน: 33 ครั้ง ไอพี:: 125.26.98.163 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย [06 ธันวาคม 2562 10.25 น.] [อ่าน 33 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]